Hleð......

Úthlutunarreglur starfsmenntunarsjóðs

 

Úthlutunar og vinnureglur stjórnar starfsmenntunarsjóðs SDS

Umsækjandi sem hefur verið félagi  í a.m.k. 6 mánuði eða hefur greitt 3.500 kr. í sjóðinn á rétt á úthlutun, svo fremi sem hann uppfyllir eftirfarandi skilyrði.

  1. Umsækjandi verður að vera í starfi og greiðandi í SDS, bæði þegar hann sækir um styrkinn og þegar hann notar hann, nema styrkurinn varði endurhæfingu, þar sem staða umsækjanda hafir verið lögð niður.
  1. Styrkveiting skal að öllu jöfnu vera bundið námi/námskeiðum sem nýtist sjóðsfélaga í sínu starfi. (Að undanskilinni 1.gr. og 6.gr.)
  1. Að styrkupphæð verði ákvörðuð með tilliti til sannanlegs útlags kostnaðar umsækjanda við

starfstengdanámið. Tekið verði tillit til ferða-og upphaldkostnaðar, svo fremi stjórnin telji þennan kostnað ekki ofmetinn eða af einhverjum ástæðum óþarflega/óeðlilega háan, í því sambandi skal tekið mið af ákvörðun Ríkisskattstjóra um dagpeninga vegna gistingar- og fæðiskostnaðar á ferðalögum innanlands. Greiddur verður bílastyrkur sem nemur 75% af almennu gjaldi.

Einnig skal stjórnin, áður en samþykkur styrkur er greiddur út, afla sér upplýsinga um og taka tillit til þess hvort launagreiðandi, hefur veitt umsækjanda styrk til náms sem þegar hefur verið styrkt að fullu af einhverjum öðrum aðilum.

4.Hver umsækjandi/félagsmaður í SDS fái aldrei hærri styrk úr sjóðnum en nemur hámarsstyrk, þ.e. 100.000,-kr., á tveggja ára tímabili ( 24mán.). Stjórnin haldi nákvæma skrá yfir styrkveitingar og styrkþega. Vegna vísindasjóðs / háskólamenntaðir félagsmenn fá greitt að hámarki 145.000 kr. ári eða að hámarki 280.000 kr. á tveggja ára tímabili.

  1. Greiddur verður styrkupphæð af heildarkostnaði umsækjanda, (sbr. 1. gr.) við nám, námsstefnur, ráðstefnur eða sambærilega þekkingaröflun sem tengja má starfi hans og flokka má undir stafs- eða endurmenntun, þó aldrei meira en 100.000- fyrir hvert námskeið.

(Tilvísun í 3.gr. og 4.gr.)

  1. Greiddur verður helmingur af óstarfstengdum námskeiðum allt að upphæð 35.000 kr. svo fremi sem sjóðsfélagi hefur ekki fullnýtt sín réttindi, samkvæmt 4. og 7. greinum.  
  1. Þeir sem stunda réttindanám (þar með talið fjarnám ýmiskonar) í fjölbrautar- eða öðrum framhaldsskólum og skólum á háskólastigi, á Íslandi, fái styrk úr sjóðunum sem nemur útlögðum skólagjöldum fyrir hverja námsönn, svo fremi námið tengist því sem umsækjandi starfar við. Hámarksupphæð fyrir hverja önn er 80.000 kr. Háskolamenntaðir félagsmenn 90.000 kr. fyrir hverja önn  Viðkomandi eigi þá ekki rétt á öðrum styrkjum úr sjóðnum á meðan á námi stendur. Sjóðsfélagi  á ekki aftur rétt á styrk úr sjóðnum sem nemur jafn mörgum árum og réttindanámið tók.

 

Dæmi: fjarnám tekur 4 ár, styrkþegi á þá ekki rétt á styrk úr starfsmenntunarsjóði í 4 ár eftir á náminu lýkur.

  1. Stjórnin metur svo hverju sinni allar umsóknir um styrk sem eru undantekning frá því sem hér er upp talið, t.d. um þátttöku í námskeiðshaldi og námi eða námskeiðum erlendis.

Styrkur til námskeiðahalds erlendis er einungis veittur á þriggja ára fresti og er þá tekið fullt tillit til styrksréttinda umsækjanda hvað áður greiddum styrkjum á 2.ára tímabili varðar.

Um framkvæmd á greiðslum úr sjóðnum er vísað til 7. greinar í  Reglugerðar fyrir stafsmenntunarsjóð SDS.

Reglur þessar taki gildi frá og með 1.janúar 2019 og getur stjórn sjóðsins breytt þeim án sérstaks fyrirvara ef þörf þykir.

 

Endurskoðað af sjóðstjórn SDS 5.desember 2018

og samþykkt.

 

F.h. sjóðsstjórnar, Helga Hafsteinsdóttir

formaður sjóðsstjórnar.

Upp